[design/2015/logo_trigema_new2.svg]
Menu |Home

Slovník pojmů

Balkón
Plošina vystupující vně budovy, přístupná zevnitř a ohraničená zábradlím.

Bezbariérové stavby
Stavby umožňující bezpečný pohyb lidem se sníženou schopností pohybu a orientace. (Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace).

Bytový dům
Stavba pro bydlení, ve které převažuje bytová funkce.

Číslo parcelní
Číslo, kterým je označena parcela v katastru nemovitostí.

Daň z nemovitosti
Daň, kterou musí platit každoročně každý vlastník nemovitosti. Daň platí vždy vlastník, který vlastní nemovitost k 1.1., přiznání se podává pouze první rok a to do 31. 1. Garáž přiznává jeden vlastník za všechny, většinou předseda či jiný člen Společenství vlastníků jednotek.

Developer
Ten, kdo vlastní činností uvádí do chodu proces výstavby.

Dlažba
Povrchová úprava podlah (terénu) s použitím skládaných dílců připevněných k podkladu například z keramiky, cihel, betonu a podobně.

Dokončovací práce
Zahrnují vnitřní, resp. vnější omítky, zhotovení podlah, všechny instalace a vnitřní dveře atd.

Dokumentace (projektová dokumentace)
Soubor dokumentů, které jsou zdrojem a nosičem informací, popisují kompletní řešení objektu a je rozdělena do několika stupňů na základě účelu dokumentace (Územní řízení, stavební řízení,  výběr zhotovitele, skutečné provedení stavby).

Fasáda
Pohledová vrstva na stěně budovy.

Hrubá stavba
Stupeň výstavby domu, který zahrnuje základy, zdi, stropy a střechu.

Hypoteční úvěr 
Hypoteční úvěr je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Používá se k nákupu nemovitosti za účelem bydlení, investice nebo pronájmu. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků vkladu zástavního práva. Hypoteční úvěr bývá placen formou měsíčních splátek.

Inženýrské sítě
Zařízení technické infrastruktury, zajišťující zásobování staveb vodou, elektřinou apod.

Izolační zasklení
Okenní prvek, tvořený ze skleněných tabulí splňující požadavky na tepelnou izolaci. Zpravidla je prostor mezi skly vyplněn netečnými plyny, je vzduchotěsný a vodotěsný.

Katastr nemovitostí 
Soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem.

Katastrální úřad
Úřad spravující evidenci nemovitostí.

Klientská změna
Definované úpravy dispozic a povrchů, vnitřního vybavení a zařizovacích předmětů, které si klient v definovaných termínech sjednává prostřednictvím Klientského centra.

Kolaudační souhlas
Souhlasné stanovisko příslušného stavebního úřady deklarující, že z hlediska stavebního zákona nemá zrealizovaný objekt žádné nedostatky, které by bránily užívání díla.

Kupní cena (nemovitosti)
Kupní cenou se rozumí peněžní prostředky uhrazené kupujícím prodávajícímu za převod vlastnického práva (tzv. úplatný převod).

Kupní smlouva
Dokument, na jehož základě katastrální úřad provede vklad vlastnického práva k dané nemovitosti. Kupní smlouva k nemovitosti musí mít dle zákona písemnou formu.

List vlastnictví
Jedná se o výpis z katastru nemovitostí, dokládající vlastnictví k uvedeným nemovitostem. V případě omezení vlastnických práv jsou na něm evidována věcná břemena, zástavní práva a jiná omezení k nemovitosti.

Lehká dělicí příčka
Nenosná konstrukce (zpravidla demontovatelná), která slouží výlučně k rozdělení prostoru na dvě části.

Lodžie
Prostor působící jako balkon s tím rozdílem, že je zasunutý dovnitř budovy.

Nosné stěny
Svislé konstrukce přenášející zatížení ve stavbě do základové spáry (nesou strop, konstrukce nad stropem, střechu) - Jako nosné stěny bývají využity obvodové stěny.

Občanské vybavení
Jde o součást veřejné infrastruktury a zahrnuje například stavby pro vzdělávání, sociální služby, zdravotní služby, kulturu apod. (§2 odst.1 písm. k) SZ)

Obytná plocha
Podlahová plocha obytných místností (obývací pokoj, ložnice, jídelna), která splňuje požadavky vyhlášky 137/1998 Sb.

Otopná tělesa
Zařízení, předávající teplo ze zdroje do místnosti.

Parcela
Pozemek dle katastru nemovitostí mající své parcelní číslo - V daném katastrálním území je tímto číslem každá parcela jednoznačně určena.

Podlahová krytina
Vrchní část podlahy, nejčastěji laminátové desky, korek, linoleum, PVC, koberec, atd.

Podlaží nadzemní, podzemní
Podzemní podlaží  má úroveň podlahy níže než 0,8 m od nejvyššího bodu terénu v pásmu širokém 3 m po obvodu stavby. Nadzemní podlaží je každé další podlaží, které není podzemní.

Prohlášení vlastníka budovy
Prohlášení vlastníka budovy je právní dokument, kterým se v budově vymezují bytové a nebytové jednotky a určují společné části budovy, a to za podmínek stanovených v Zákoně o vlastnictví bytů. Vkladem prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí vznikají jednotky jako samostatně převoditelné nemovitosti. Přičemž dosavadní vlastník budovy se stává vlastníkem každé jednotky v budově a vlastníkem společných částí budovy. Smlouvou o převodu vlastnického práva pak dosavadní vlastník budovy převádí jednotky do vlastnictví třetím osobám (kupujícím), a to včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemcích k budově náležejících.

Rezervační poplatek
Součást kupní ceny. Jeho zaplacením kupující deklaruje svůj zájem uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní, případně Smlouvu kupní.

Protipožární dveře
Dveře, které odolávají ohni po předepsanou dobu, osazují se na hranicích požárních úseků v budově.

Průkaz energetické náročnosti budovy
Dokument, hodnotící budovu podle spotřeb energií (vytápění, chlazení, větrání, ohřev teplé vody, spotřeba elektřiny na přístroje,…).

Rozhodnutí o umístění stavby
Úkon veřejné správy, který umísťuje stavbu na pozemek a stanovuje její druh, účel a podmínky pro její umístění. (§79 SZ)

Sádrokartonové desky
Desky pro stropní a stěnové obklady, ze sádrového jádra a kartonu - Používají se pro nenosné dělící konstrukce a konstrukce požadující požární odolnost. Tloušťka desek jsou 10, 12,5, 15 a 18 mm.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní (SSBK)
Smlouva, ve které se prodávající a kupující zavazují kdy a za jakých podmínek uzavřou Smlouvu kupní na předmětné nemovitosti. Tato smlouva je závazná a právně vymahatelná.

Společenství vlastníků jednotek (SVJ)
Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a k pozemku.. Vzniká v domech, kde alespoň tři jednotky jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků dnem zápisu do veřejného rejstříku. Právní subjektivita této právnické osoby je omezena zákonem: společenství je způsobilé vykonávat práva a zavazovat se pouze ve všech věcech spojených se správou, provozem a údržbou společných částí domu včetně činnosti související s provozováním technického zařízení v domě, které slouží jiným subjektům (např. kotelny, výměníky apod.). Za Společenství vlastníků jedná obvykle zvolený výbor společenství.

Společné jmění manželů
Vzniká uzavřením manželství, jedná se o majetek a závazky manželů nabyté v době trvání manželství.

Správce objektu
Firma zabývající se facility managementem, kterou si SVJ zvolilo na své ustavující schůzi.

Stání (parkovací)
Plocha předepsaných rozměrů určená k parkování vozidla. Obecně technické požadavky na výstavbu vyžadují pro každý objekt i rodinné domy určitý počet parkovacích stání.

Stavbyvedoucí
Provádí a koordinuje stavbu. (§153 SZ)

Stavební povolení 
Výsledek správního řízení obsahující oprávnění provést stavbu. (§115 SZ)

Technická zařízení budov
Společné označení pro vodovod, kanalizaci, plyn, elektroinstalace, atd.

Tepelná ochrana budovy
Opatření, omezující výměnu tepla mezi budovou a jejím okolím.

Terasa
Plochá střecha se zábradlím.

Termostat
Osazuje se na otopnou soustavu a reguluje teplotu v domě, aby nedocházelo k přetápění nebo nedotápění objektu.

Trojité zasklení
Zasklení okna s tepelně izolační funkcí tvořené třemi skly za sebou.

Územní rozhodnutí
V územním rozhodnutí stavební úřad určí podmínky umístění stavby. (§77 SZ)

Územní řízení
Druh správního řízení, který konkrétní využití pozemku k navrhovanému účelu. (§87 SZ)

Užitná plocha
Plocha místností bez započtení konstrukcí, plocha podlah.

Vnější tepelná izolace
Tepelná izolace na exteriérové straně domu. S ohledem na tepelnou a stavební techniku je vhodné zateplení celého objektu zvenku.

Výměník tepla
Zařízení v otopné soustavě, ve kterém dochází k předávání tepla mezi ohřátou vodou z kotle a ochlazenou vodou vracející se domovní otopné větve.

[design/2015/loader_active.png]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Setrváním na našem webu nebo pokračováním používání našich služeb berete na vědomí používání těchto souborů. Další informaceBeru na vědomí