[design/2015/logo_trigema_new2.svg]
Menu |Home

Reklamační řád

kompletní znění reklamačního řádu

Co je v záruce?

Záruka se může týkat bytové, či nebytové jednotky a dále pak společných prostor domu, kde se jednotka nachází. Reklamační řád se rovněž vztahuje na součásti a příslušenství domu, včetně těch, které jsou umístěny mimo něj na funkčně souvisejících pozemcích.

Jak dlouho záruka trvá?

Záruční doba trvá 36 měsíců. Začíná běžet dnem vkladu vlastnického práva k jednotce do příslušného katastru nemovitostí, resp. dnem zákonného vzniku společenství vlastníků jednotek. Výjimkou je záruční doba na silikonové a akrylátové tmely, zde je lhůta pro podávání reklamaci pouze 6 měsíců.

Na co se záruka vztahuje?

Na vady materiálu a provedení prací poskytnuté zhotovitelem nebo jeho dodavateli a na vady rozvodů technického zařízení budovy a mechanických systémů. Se zárukou nelze naopak počítat, pokud vady vznikly z důvodu nedodržení a neřízení se pokyny uvedenými v Reklamačním řádu či Manuálu k obsluze a údržbě bytové a nebytové jednotky.

Jak se při reklamaci postupuje?

V případě, že je reklamace oprávněna, dohodne se zhotovitel s vlastníkem na časovém harmonogramu k odstranění vady. Vlastník přitom musí zajistit zhotoviteli přístup do své jednotky, aby tak mohl vadu odstranit.

Jak se reklamace ohlašuje?

Vlastník reklamaci oznamuje vždy písemnou formou, a to doporučeným dopisem. Reklamaci adresuje na tento kontakt: Trigema Building a.s., Explora Business centre Jupiter, Bucharova 2641/14, 158 00, Praha 5. Další možností je poslat vše e-mailem na adresu reklamace@trigema.cz, nebo využít klientské sekce.

Co vše musí být v reklamaci uvedeno?

  • datum zjištěné závady,
  • podrobný popis závady včetně případné fotodokumentace závady,
  • název projektu, ulice, číslo jednotky, popřípadě místo v objektu a přesné místo výskytu vady v jednotce,
  • návrh nejvhodnějšího termínu pro návštěvu zástupce reklamačního oddělení,
  • kontakt (mobil, telefon, e-mail) pro potvrzení případné návštěvy nebo opravy.

Co se stane, když vlastník se zhotovitelem nespolupracuje?

Nastane li situace, kdy vlastník neposkytne zhotoviteli nutnou součinnost zhotoviteli při posouzení oprávněnosti a následně při odstraňování reklamované vady (například tím, že do 60 kalendářních dnů od oznámení vady neumožní bez přístup do jednotky)nárok na odstranění vady tím zaniká.

Na co se záruka nevztahuje? 

Jedná se například o:

  • vady věcí, jejich součásti nebo příslušenství, které nebyly zahrnuty do původní dodávky,
  • vady materiálu nebo vady způsobené prací provedenou někým jiným než zhotovitelem,
  • vady vzniklé v důsledku používání bytové jednotky pro nebytové účely,
  • vady vzniklé v důsledku neodborné manipulace,
  • běžné opotřebení.
[design/2015/loader_active.png]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Setrváním na našem webu nebo pokračováním používání našich služeb berete na vědomí používání těchto souborů. Další informaceBeru na vědomí